Kontakt

Kvalitetsstandarder for AKUcenter

AKUcenters overordnede kvalitetsstandarder er defineret i Serviceloven 

Beskyttet beskæftigelse - Serviceloven § 103.

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelsen på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.”

Aktivitets- og samværstilbud - Serviceloven § 104.

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige fær-digheder eller af livsvilkårene.”

Under punktet Serviceniveau er beskrevet hvordan Frederikssund Kommune udmønter lovgivningen i praksis.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Kvalitetsstandarder