Kontakt

Voksenudredningsmetoden (VUM)

Voksenudredningsmetoden (VUM) er en metode til at understøtte udredning og sagsbehandling på området for voksne med sociale problemer og voksne med funktionsnedsættelse.


VUM udarbejdes af borgerens sagsbehandler. I udredningen lægges der vægt på borgerens ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer.
Det er også et centralt element i metoden, at udredningen har fokus på både ressourcer og udfordringerog dermed får afdækket, hvad borgeren kan og er motiveret for at ændre og udvikle.
På den måde kan der bygges på borgerens ressourcer og funktionsevne både i valget af indsats og i målfastsættelsen.
I VUM vurderes borgernes funktionsniveau indenfor ti temaer på en skala fra 0 til 4 i forhold til hvad borgeren kan og ikke kan, men også i forhold til hvor der er potentiale for at udvikle.
Udredningen afsluttes med en faglig vurdering, hvor sagsbehandleren samler op på de væsentligste elementer i udredningen og begrunder, om borgeren er berettiget til en indsats, og hvilken indsats der vil være relevant.
Resultatet af VUM er en handleplan efter Serviceloven § 141.
VUM lægger særlig vægt på formuleringen af gode formål og mål. Det vil sige mål, der er specifikke, målbare, accepterede, realistiske, tidsafgrænsede og evaluerbare i opfølgningen.
Hvis borgeren ikke ønsker en handleplan, skal der stadig beskrives indsats, formål og mål i en bestilling til udfører (AKUcenter).
I samarbejde med borger, udarbejder AKUcenter en socialpædagogisk handleplan, med delmål i forhold til den beskrevne indsats fra sagsbehandler.

Der følges op på handleplanen med status og opfølgningsmøder. For § 103 er dette 2 gange om året og for § 104, 1 gang om året.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /VUM